🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

potatoinc

1
Posts
A member registered Jun 04, 2017 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

W folderze /android jest plik .apk który można wrzucić na telefon.

Do uruchomienia wersji na desktop, wymagane będzie zbudowanie całego projektu przez AndroidStudio