🤑 Indie game store🙌 Free games😂 Fun games😨 Horror games
👷 Game development🎨 Assets📚 Comics
🎉 Sales🎁 Bundles

MichalErtner

1
Posts
A member registered Feb 27, 2016 · View creator page →

Creator of

Recent community posts

(Edited 1 time)

Update 1.1

- Naprawiono Ekran podium,

- Dodano Ekran autorów,

-Zmieniono liczbę przycisków do sekwencji z 3 do 2 (będzie w przyszłości możliwość wyboru poziomu trudności)