This jam is now over. It ran from 2022-07-02 03:30:00 to 2022-07-04 03:56:00. View results

มหกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม FIT Game Jam (Fine Arts Game Jam)ที่ใหญ่ที่สุด  จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร : การแข่งขันสร้างเกมมรดกวัฒนธรรมจากโจทย์กรมศิลปากร ภายใน 48 ชั่วโมง   

สถานที่แข่งขัน: อาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์ เลขที่ 81/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300.

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/IndieGamehub

ร่วมค้นพบ และสื่อความหมาย เกม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่ แตกต่าง แปลกใหม่ ในโลกแห่งจินตนาการ
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร Game Designer, Programming coders, Artist, Sound Engineers, Teachers, Students เรารอทุกคนมาแสดงฝีมือ สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คู่ความสนุก ด้วยกัน


Fit Game Jam is the biggest game jam in Bangkok by The Fine Arts Department, Ministry of Culture where you make a game or playable in 48 hours! Explore and interpret a given theme in your own way and bring that concept into life! 

The event is open to everyone, from experienced professionals to absolute newbies. Whether you’ve shipped over a dozen titles or simply dream of working on your first game, this event is for you! game designers, programming coders, artists, sound engineers, teachers, students, we invite you to come and bring your fun idea into reality!


 • การแข่งขันสร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมศิลปากร
 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันได้เป็นทีม ทีมละ 5 คน
 • ผู้สมัครต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนหรือเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจาก Application หมอพร้อม หรือ อื่นๆถ้ามี ในวันเข้าแข่งขัน
 • ทีมเข้าแข่งขัน จะได้รับโจทย์การแข่งขัน สร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรมในเช้าวันแข่งขันวันเสาร์ที่  2 กรกฏาคม 2565 และจะต้องพัฒนาเกมจากโจทย์ที่ได้รับ ในระยะเวลาที่ กำหนด 48 ชั่วโมง
 • เกมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ เทคโนโลยีที่หลากหลายต่างๆไม่จำกัด 
 • เกมที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ข้อมูล หรือ สื่อผสมจากแหล่งข้อมูลที่กรมศิลปากรกำหนดให้ และให้อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วย
 • “ห้าม” พัฒนาหรือ ผลิตสื่อ ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 18+ NSFW และหรือ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เนื้อหาที่มีความรุนแรง และก้าวร้าว
  สามารถเข้าพูดคุยอัพเด็ตได้ที่ https://www.facebook.com/groups/IndieGamehub
 • The game must be created, uploaded, and submitted within the jam period. Late submissions are to be approved by jam staffs.
 • You may interpret the theme however you like. As long as you can describe your game to fit in the theme, you can make it.
 • You CAN make any kind of games in the jam. (e.g. digital game, VR, ready to print board game, or even some kind of play!)
 • You CAN use any game engine or tool you like to create your game for any platform (e.g. PC Game, WebGL Game, VR, AR and Mobile).
 • You CAN use any game assets from any source as long as you have the rights to use it. And don't forget to give credits where it belongs.
 • You CAN work alone or in a team. There's no size restriction.
 • You CANNOT make a game that contains 18+ NSFW (Not Safe For Work) or any illegal content  (e.g. nudity, sexual, heavy profanity, strong and realistic violence).
 • For any further questions, please ask jam staffs on the jam site or visit the  Community - FIT Game Jam 2022 หรือ https://www.facebook.com/groups/IndieGamehubทีมเข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอเกมที่ผลิตขึ้นโดยอธิบายถึงแนวคิดการสร้าง และพัฒนาเกม วิธีการ เทคโนโลยีที่ใช้ และวิธีการเล่น ให้คณะกรรมการ ในเช้าวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 โดยใช้เวลาในการนำเสนอ ทีมละ 5 นาที
เกมที่ได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะ จะได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ ประกาศนียบัตร หลังจบการแข่งขัน!

Concept of Game has interesting interpretation and execution of the theme. Game Mechanics Has fun rules and goals. Game Aesthetic has compelling art elements that support both concept and gameplay (e.g. graphics, sounds).

Prizes

 • The Winner: 20,000 THB
 • 2nd Place:  12,000 THB
 • 3rd Place: 8,000 THB

Submissions(16)

All submissions
·
Browser playable (4)
·
Windows (7)
macOS (1)
Linux (1)

No submissions match your filter

An Applied Thai bullet-hell shooter game that represent the story about Gandharvas and Dragon.
Shooter
Play in browser
#Strategy #2d
Strategy
You must save Bangkok!
Adventure
Why dig when you can go back in time
Puzzle
2D Runner Multiplayer for fun and fight with your friend and learn interesting culture in history.
Role Playing
#Jam #Platform
Platformer
Play in browser
Competition in FiT Game Jam 2022
Adventure
Play in browser
Platform
Platformer
Play in browser